Uz podršku Britanske ambasade u Prištini

Pregled projekta

Do danas, britanska ambasada u Prištini pružila je tehničku pomoć Vladi i Skupštini Kosova u procesima zapošljavanja za 42 rukovodeća položaja u državnoj službi i nezavisnim institucijama, kako bi se ojačala transparentnost, meritokratija i dobro upravljanje.

Memorandum o razumevanju

24. avgusta 2018. godine potpisan je drugi memorandum o razumevanju između Vlade Kosova i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva i Severne Irske, koju predstavlja britanska ambasada.

 

Svrha ovog memoranduma o razumevanju je da podrži zajedničke napore u osiguravanju da se jaki, nezavisni i profesionalni rukovodioci institucija i javnih tela imenuju putem poštenog i transparentnog procesa zapošljavanja. Ovaj projekat ima za cilj da pomogne kosovskim institucijama u regrutovanju dogovorene liste visokih pozicija.

Memorandum o razumevanju sa Vladom Kosova može se preuzeti u Albanskom i Engleskom.

Memorandum o razumevanju sa Skupštinom Republike Kosova takođe može da se preuzme ovde.

Memo.jpg

Primenjen pristup

U prvoj fazi, je dizajniran i usvojen novi proces odabira na bazi kompetencija, koji je usvojen za sve regrutacije koje su pratili britanski projektni eksperti.

 

Proces se oslanja na međunarodno iskustvo, ali se u potpunosti zasniva na pravnom okviru Kosova. On uključuje:

 • paket obuke i vodič za članove komisija za zapošljavanje;

 • pisani postupak i obrasci kako bi se osigurao standardni pristup u svakom procesu zapošljavanja;

 • pisani vodič za kandidate o pristupu zasnovanom na kompetencijama i kako se pripremiti za intervju.

 

Proces ima za cilj da osigura da se svaki kandidat intervjuiše na potpuno isti način, da se dobiju i evidentiraju dokazi o iskustvima i ponašanjima u prošlosti, kao i budućem potencijalu za efikasno obavljanje poslova na pozicijama visokog rukovodstva. Komisija sprovodi objektivan proces ocenjivanja i bodovanja. Britanski eksperti provode isti proces paralelno, kao sredstvo za praćenje zaključaka Komisije. Komisija izveštava o svojim zaključcima nadležnom ministru, dok eksperti projekta podnose nezavisni izvještaj britanskoj ambasadi radi komunikacije s premijerom i predsjedavajućim skupštine. Vlada Kosova na kraju zadržava odgovornost za sva imenovanja.

 

Projektni tim ima sedam specijalista za regrutaciju: kvalifikovane psihologe rada; viši HR profesionalci; i stručnjaci za javnu upravu; svi sa međunarodnim iskustvom, na Kosovu kao i širem regionu Balkana. Projekat implementira BDO LLP, uz podršku PSI International.

 

Sada kada je proces zasnovan na kompetencijama generalno prihvaćen i bolje shvaćen, ključni cilj Faze 2 je saradnja sa kosovskim partnerima na usvajanju metodologije dublje i šire u javnim institucijama.

 

Konkretno, mi pomažemo svakom procesu odabira na sledeće načine:

 • Saradnja sa organizacijom za regrutovanje i sekretarijatom u definisanju zahteva za oglašavanje i posao.

 • Obezbeđivanje obuke i brifinga za komisije i sekretarijate koji su uključeni u procese selekcije.

 • Pružanje smjernica i materijala za podršku administrativnim procesima odabira.

 • Nezavisno pregledanje svih aplikacija u fazi užeg izbora. Ishodi se uspoređuju s onima koje je utvrdila Komisija, a sva otkrivena neslaganja se razmatraju i rešavaju.

 • Podrška Komisiji u osmišljavanju intervjua i vežbi za selekcije.

 • Pružanje i administracija psihometrijskih testova.

 • Nezavisno bodovanje performanse svih kandidata u fazi intervjua i praćenje bodovanja članova Komisije.

 • Izveštavanje britanske ambasade o svim ishodima, uključujući rezultate i za Komisiju i za partnere za implementaciju. Partner za implementaciju će takođe komentarisati prikladnost za imenovanje tri najboljih kandidata. Ova zapažanja se zasnivaju na velikom iskustvu članova tima u vođenju viših i izvršnih u međunarodnom kontekstu.